Sjømatproduksjon Vg3 (opplæring i bedrift)

Faget sjømatproduksjon skal legge grunnlaget for yrkesutøving innen mottak, videreforedling og omsetting av sjømat.

Som fagarbeider i sjømatproduksjon kan du få jobb i fiskeindustribedrifter og hos sjømatprodusenter og eksportører. Læretiden er 2 år. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagarbeider sjømatproduksjon.

God utnytting av marine produkt, både oppdrettsfisk og arter som tradisjonelt ikke har vært høstet eller produserte, krever nytenking, produktutvikling og markedskunnskap. Den teknologiske utviklingen har ført til at faget sjømatproduksjon har gått frå å være et håndverksfag til å bli moderne industri. Sjømatindustrien er prega av internasjonal konkurranse, krav til mattrygghet og sporing frå fangst til forbruker. Faget sjømatproduksjon skal styrke sjømatindustrien i den internasjonale konkurransen og medvirke til å dekke behovet for personer med teknologisk kunnskap i sjømatbransjen.

Du vil lære om videreforedling og omsetting av sjømat, og få utviklet kompetanse på råstoff, produksjon, hygiene, kvalitet, utstyr og teknologi. All matproduksjon skal ha et kvalitetsstyringssystem basert på fareanalyse og kritiske kontrollpunkt. Gjennom opplæringen vil du utvikle et ansvar og profesjonelt forhold til service, samarbeid og kommunikasjon.

Opplæringen vil legge til rette for varierte arbeidsoppgaver som krever kreativitet og løsningsorientering. Opplæringen legger også vekt på utvikling i faget sjømatproduksjon og endringsarbeid knyttet til rutiner.

Hvordan ordner du læreplass?

Flere bedrifter kan gå sammen i et opplæringskontor for å samordne inntak og opplæring av lærlinger/lærekandidater. Hver enkelt bedrift som inngår i opplæringskontoret må være godkjent som lærebedrift. Denne lærebedriften blir da ei medlemsbedrift i opplæringskontoret.

Du tegner lærekontrakt/opplæringskontrakt med opplæringskontoret, som er juridisk ansvarlig for kontrakten. Opplæringen kan du få i en eller flere av medlemsbedriftene. Der du får opplæring, skal det vere en faglig leder som er ansvarlig for opplæringen.

Det er lærebedriften som avgjør hvem som får læreplass. Derfor er det viktig at du selv er aktiv og prøver å få kontakt med bedrifter der du kan tenke deg å være lærling/lærekandidat.

Om du har arbeidet i en bedrift i ferier, under utplassering fra skolen eller lignende, kan det gi grunnlag for fortrinn til læreplass. Då må bedriften bekrefte at den ønsker å gi deg læreplass. Det kan lønne seg å forhøre seg om denne fremgangsmåten mens du er utplassert på Vg2.

vilbli.no er Fylkene sin informasjonstjeneste for søkere til vidaregåande opplæring, og der finn du detaljert innhold i fagplanene. (For fylker uten registrerte læreplasser, ta kontakt med  opplæringskontoret i ditt fylke). En fylkesvis oversikt over opplæringskontor og registrerte medlemsbedrifter finn du her: