Maritim jus 2 (7,5 studiepoeng)

Hvilken rolle, og hvilket ansvar og plikter har offiserer, rederi, klasseselskaper, sjøfartsmyndighetene og andre som er involvert i maritime operasjoner? Maritim Jus 2 bygger videre på Maritim Jus 1 og gir bredere oversikt og kunnskap om roller, ansvar og plikter som følger av det norske og internasjonale juridiske rammeverket for maritime operasjoner.

Innhold

Maritim jus 2, bygger på maritim jus 1, men tar for seg andre temaer innen det norske og internasjonale maritime rammeverket med vekt på:

  • Skipssikkerhetslovens krav til arbeidsmiljø og personlig sikkerhet
  • Skipssikkerhetslovens krav til miljømessig sikkerhet, herunder krav til teknisk miljømessig sikkerhet, drift av skipet, beredskap varsling og rapportering.
  • Sikkerhets- og terrorberedskap, herunder maktbruk og andre tiltak mot piratvirksomhet omtales kort.
  • Skipssikkerhetslovens oppgave å legge til rette for et godt og tidsmessig tilsyn med skipssikkerhet og sikkerhetsstyring
  • Klasseselskapenes rolle og ansvar omtales kort
  • Sjøfartsmyndighetenes roller og ansvar, og da særlig Sjøfartsdirektoratets og Kystverkets roller, ansvar og plikter. Herunder hører pålegg om tiltak og andre forvaltningsvedtak og forholdet til sivile søksmål, og politi- og påtalemyndighetens (inkludert Kystvaktens) oppgaver
  • Mulige rettslige konsekvenser, herunder aktuelle administrative sanksjoner, erstatningsansvar og straffansvar mv. avslutter kurset, og understreker den praktisk viktige siden av god skipssikkerhet og sikkerhetsstyring, og klare ansvarsforhold.

Organisering og arbeidsmåte

Kurset er delt i to selvstendige emner, og man kan velge å kun fullføre emne 1, eller å bare ta emne 2. Både emne 1 og 2 er samlingsbasert.

Sjekk studiested for mer informasjon, og søknadsfrister.