Masterprogram i havteknologi

Studieprogrammet i havteknologi gir deg bred kompetanse innen sentrale tema i havteknologi med spesiell fokus på marin måle- og styringsteknologi og marine installasjoner. Studieprogrammet er bygd opp slik at du skal kunne utvikle evnen til å forstå nåværende og videreutvikle fremtidig havteknologi i sammenheng med tilliggende teknologi og samfunnsbehov.

Videreutvikling og innovativ bruk av eksisterende marin teknologi er svært viktig for Norges marine fremtid. Den marine nærings- og forskningsaktiviteten i Norge har derfor behov for kandidater som har inngående kunnskap om utfordringene i den marine næringen i tillegg til avansert teknologisk kunnskap innen ett eller flere sentrale tema i havteknologi som kan nyttiggjøres både på eksisterende og nye anvendelsesområder.

Videreutvikling av havteknologi har grunnleggende betydning for blant annet:

  • overvåking av marine miljø (havstrømmer, biomasse, økosystem, havbunnstopografi og havbunnsegenskaper)
  • fiskeri- og havbruk
  • klima (havtemperatur, ismasse i nordområdene)
  • utforskning av nye mineral- og bioressurser i dyphavene.
  • fornybar energi (bølge- og offshore vindkraft)
  • sjøforsvaret (aktive og passive overvåkingsteknikker)
  • petroleumsutvinning

Kandidater fra studiet i havteknologi vil kunne gå inn i en rekke forskjellige teknologiske stillinger i industri, offentlig forvaltning og ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner relatert til miljøovervåkning, havbruk, fiskeri, utforskning av marine mineralressurser, olje- og gassutvinning m.m.