Bachelor i Nautikk

Med en bachelorgrad i nautikk og fullført fartstid som kadett er du attraktiv som sjøoffiser ombord i alle typer skip, lokalt, nasjonalt og internasjonalt – men også i den landbaserte delen av maritim virksomhet. Har du fagbrev som matros eller fiskar, og ønskjer å bli dekksoffiser? Da tar du bachelor i nautikk Y-veg. Med praksis i forkant av studiet, er du etter fullført studium meget godt rustet for den jobben du skal gjøre.

Norge har vært en hovedaktør innen skipsfart i 150 år. Fordi vi har vært ledende på havet, har vi utviklet en betydelig kompetanse på hele det maritime området. I tilknytning til tradisjonell skipsfart er det vokst fram aktiviteter der vi er blant de ledende på det internasjonale marked. En sentral faktor i Norges satsning på maritim næring er den kompetanse som norske sjøfolk har opparbeidet seg og som også har bidratt til at den landbaserte maritime næring er verdensledende.

Studiet i nautikk legger vekt på fag som navigasjon, styring og drift av skip, maritime operasjoner og skipstekniske fag som konstruksjon, stabilitet og lasting/lossing av skip. En skipsfører er den administrative leder om bord i et fartøy. Dette krever også kunnskap i ledelse og økonomi.

Utdanningen er lagt opp med forelesninger, simulatorøvelser, oppgaveløsning, gruppearbeid og bedriftsbesøk.

Utdanningen gir deg det teoretiske grunnlaget for å kunne løse ubegrenset dekksoffiserssertifikat (D1). Det vil si at du kan være kaptein på et hvilket som helst fartøy. For å oppnå sertifikat som dekksoffiser må du ha fartstid om bord i skip i tillegg til den teoretiske utdanningen.

Hva kan du jobbe som?

På skip kan du jobbe som: styrmann, overstyrmann, kaptein. I havner kan du jobbe som havnefogd, havnesjef, havnekaptein. På rederikontorer kan du være kvalitetsleder, maritim inspektør. Du kan jobbe i offentlige maritime institusjoner, maritim utstyrsindustri og i klassifikasjonsselskaper.

 

Sjekk studiestedene for mer informasjon, og søknadsfrister.