Bachelor i Yrkesfaglærerutdanning- Restaurant og matfag

Er du fagarbeider innen restaurant- og matfag? Kan du tenke deg å lede opplæring i skole og bedrift? Da vil den treårige yrkesfaglærerutdanningen være et godt tilbud til deg.

Om studiets oppbygging

I de tidligere håndverksbaserte yrkene har teknologi og industrialiserte prosesser overtatt mange av de manuelle arbeidsoperasjonene, både av arbeidsmiljømessige og økonomiske hensyn. Tilbakemeldinger fra både industri og yrkesfaglærere tilsier at kompetansen innenfor teknologi og industrielle prosesser er for svak både innenfor blant annet retningene industriell matproduksjon og sjømatproduksjon.
Yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag (RM) vektlegger teknologi og anvendelse av yrkesdidaktiske prinsipper innenfor dette fagområdet.
Yrkesfaglig bredde skal gi oversikt over fagområdet: råvarekvalitet, produksjonsteknologi, hygiene, mikrobiologi, matkjemi og ernæring. Studentene skal også få innsikt i yrkesretningene innenfor RM og gjennomgå kurs i grunnleggende HMS og førstehjelp. Yrkesfaglig dybde skal videreutvikle studentens fagkompetanse innenfor matteknologi, konserveringsteknologi, mattrygghet, matkultur, matmikrobiologi, drikkelære og sensorisk analyse.

Studentene tilegner seg kunnskap om matbransjen gjennom faglig forberedte besøk til utvalgte virksomheter. Studiet avsluttes med bacheloroppgave som skal gi studentene mulighet til å fordype seg i yrkesfaglige problemstillinger, samt utvikle og utprøve undervisning i skolepraksis.

Pedagogikk og yrkesdidaktikk knytter alle elementene sammen og forbereder deg til arbeid med opplæring. Alle delene av studiet henger sammen, og undervisning og opplæring i de forskjellige fagområdene foregår parallelt gjennom hele utdanningen.

Praksis

I løpet av studietiden gjennomføres 12 uker med praksis i skole og 12 uker med praksis i bedrifter/institusjoner.

Jobbmuligheter

Treårig yrkesfaglærerutdanning fører fram til bachelorgrad, og kvalifiserer for arbeid som lærer i videregående opplæring, voksenopplæring og de øverste trinnene i grunnskolen, og for opplæringsvirksomhet i arbeidslivet. Utdanningen gir også relevante kvalifikasjoner for ledelse på mellomnivå innenfor aktuelle yrkesområder. Yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag kvalifiserer for arbeid innen opplæring av elever, lærlinger og ansatte innen bransjen. Aktuelle yrker kan være:
• Lærer i restuarant- matfag i den videregående skolen
• Lærer i relevante fag på 5. – 10. trinn i grunnskolen
• Leder av opplæring på arbeidsplasser
• Medarbeider på opplæringskontor

Utdanningen kvalifiserer også for relevante masterstudier. Enkeltstående emner i utdanningen kan brukes til:
• Videreutdanning for yrkesfaglærere
• Instruktørutdanning / bedriftspedagogutdanning

Ledelse av opplæring er hovedfokus for yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag, men studiet åpner også for muligheter til å arbeide med fordypningsmoduler – entreprenørskap, innovasjon og produktutvikling, som vektlegges gjennom studiene.