På jakt etter faglig påfyll og nye jobbutfordringer?

Mange ansatte i sjømatnæringen har tradisjonelt bygget sin kompetanse gjennom erfaring og utveksling av kunnskap på arbeidsplassen. I dag stilles det krav til at ungdom som rekrutteres inn til næringen gjerne må ha både fagbrev og mastergrader. For de som har vært ansatt i næringen i mange år er det nå på tide både å få dokumentert deres opparbeidede kompetanse, og å tilegne seg ny og viktig kunnskap. Ønsker du faglig påfyll? Mulighetene er mange!

Behov for ny kompetanse

Norge er i verdenstoppen innenfor havbruk-, skips- og fiskeriteknologi. Bærekraft, miljøvennlighet og sporing sammen med ansvarlig fangst, havbruk og industri, får stadig større fokus. Det skal noe til å henge med!

Bredden av ulike kompetansebehov i næringen er stor. I tillegg til flinke fagarbeidere innen fiskeri og akvakultur, er det behov for folk som kan ledelse, bøting, produksjon, økonomi, logistikk, markedsføring, kommunikasjon, fiskehelse, kvalitet, sikkerhet og mye mer. Det er også behov for folk med bakgrunn fra næringen i organisasjoner, i offentlig forvaltning og som lærere. Og hva med å ta en doktorgrad som er relevant for bedriften du jobber for?

Finn relevante kurs og utdanningstilbud som passer deg

Sett Sjøbein ønsker å bidra til at flere, skal se mulighetene for å få faglig påfyll, og at de ansatte skal velge å fortsatt jobbe innenfor sjømatnæringen i stedet for å søke seg bort fra næringen hvis de av ulike grunner må, eller ønsker, å søke nye utfordringer.

Ved å formalisere, og videreutvikle erfaringsbasert kompetanse, kan ansatte gis nye og flere muligheter både på nåværende arbeidsplass, i sjømatnæringen og i arbeidslivet generelt. Det finnes mange muligheter, og du trenger ikke å slutte å jobbe mens du tilegner deg ny kompetanse.

En dokumentasjon på kompetansen vil styrke den ansattes posisjon i arbeidslivet. Dette er også viktig for næringen fordi ansatte med økt kunnskap, vil tilføre ny verdi til den enkelte arbeidsplass. En heving av utdanningsnivået for de ansatte i næringen generelt, vil styrke sjømatnæringens omdømme som kompetansenæring.

Sett Sjøbein har derfor opprettet en ny funksjon på nettportalen vår, Etter- og videreutdanninger (aktiv lenke), for ansatte i sjømatnæringen. Her kan du lett orientere deg om relevante tilbud.

Vi har lagt til grunn at bedriftsinterne kurs blir profilert av bedriftene selv mot sine ansatte. I vår oversikt inngår derfor hovedsakelig kurs som er åpne for alle, herunder nettbaserte kurs, samlingsbaserte kurs, offentlige kurs, og relevante høyere utdanningsstudier med y-veien som inntakskrav:

Etterutdanning (Korte, ikke poenggivende kurs)

  • Lovpålagte kurs
  • Marinfaglige kurs

Videreutdanning (Formelle utdanninger som gir karakter eller studiepoeng)

  • Videregående nivå: gjennom fagbrev basert på minimum 5-års praksis.
  • Fagskolenivå: heltids- eller deltidsutdanning basert på praksis.
  • Universitet- og høyskolenivå: utdanninger i form av mindre kurs, års-, bachelor-, master- eller doktorgradsstudier. Slike utdanninger tilbys også deltid, slik at de kan kombineres med jobb.

Tilbudene oppdateres jevnlig

Etter- og videreutdanningstilbudet er i stadig endring, og mange av kursene er tidsbegrenset. Det kan derfor være smart å sjekke kurstilbudene jevnlig.

 

SETT SJØBEIN er et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å synliggjøre muligheter i sjømatnæringen, innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næringene.  Prosjektet administreres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering FHF som sammen med Nærings- og fiskeridepartementet NFD finansierer prosjektet.