Økt interesse for sjømatnæringen etter deltakelse på bootcamp

Tiltak som synliggjør sjømatnæringen overfor studenter med tilrettelegging for bedriftsbesøk har flere gode effekter for både rekruttering og omdømmet til næringen viser en undersøkelse som Møreforskning Ålesund AS har gjort for Sett Sjøbein.

Marin student-bootcamp

Marin student-bootcamp er et rekrutteringskonsept for studenter ved universiteter og høyskoler i hele Norge. Konseptet, som er utviklet på Færøyene, ble første gang utprøvd i Norge i 2014 og det har i perioden 2014-2016 vært gjennomført 5 bootcamper i ulike deler av landet med totalt 88 deltagere. Det nasjonale rekrutterings- og kompetanseprosjektet «Sett Sjøbein» har siden 2015 vært ansvarlig for å organisere bootcampene, på oppdrag fra Nærings – og Fiskeridepartementet.

Målgruppen for tiltaket er studenter i sluttfasen av en bachelor – eller mastergrad, fra alle studieretninger, og målsetningen er å gi studentene innsikt i marin sektor, erfaring med tverrfaglig samarbeid og skape interesse for sjømatnæringen. Det er ikke et krav å kunne noe om hav eller fisk i forkant, men studentene må være motiverte for å lære om, og anvende egen kompetanse opp mot problemstillinger i sjømatnæringen. Inntil 20 deltakere får delta på hver bootcamp som varer i seks dager.

Spørreundersøkelse

Møreforskning Ålesund AS har gjennomført en spørreundersøkelse blant tidligere deltagere på Marine student-bootcamper for å finne ut hvilken effekt tiltaket har hatt på deltagernes yrkesorientering og interesse for sjømatnæringen. Resultatene fra undersøkelsen gir sjømatnæringen et kunnskapsgrunnlag om effekten av marin student bootcamp som rekrutterings- og kompetansetiltak.

Resultata talar for seg, sier Lovise Kvalsund Otterlei i Møreforskning. «-Dei tidlegare deltakarane som har svart på undersøkelsen oppgir å være svært godt fornøgde med marin student-bootcamp. Majoriteten av deltakarane i undersøkinga svarar at dei gjennom bootcampen har fått økt kunnskap om og interesse for sjømatnæringa, både på generell basis og som potensiell arbeidsplass. Fleire har også konkret teke i bruk erfaringar frå bootcampen, i form av kontakt med nettverk, vidareføring av arbeid eller brukt sjømatnæringa som case i oppgåver og liknande. Nokre har også fått seg jobb i sjømatnæringa.

Ei av hovudmålsetningane med tiltaket er å skape interesse for sjømatnæringa i eit breiare lag av studentar og studieretningar. Resultata indikerer at tiltaket i så måte har effekt. Tiltaket rettar seg mot ei lita gruppe studentar, men iom. resultata tyder på at desse verkar å være gode kunnskapsspredarar og ambassadørar både for tiltaket og næringa, er det grunn til å tru at tiltaket har effekter utover primærmålgruppa. Det vert imidlertid peika på at eit slik tiltak også fort kan opplevast som «ein chartertur med fisk i fokus», og det derfor er ønskelig med oppfølging i etterkant for å sikre at deltakarane har vidare tilknytning til næringa.»  

 

Positive og nyttige erfaringer

Resultatet fra undersøkelsen viser at deltagerne gjennomgående ser erfaringene fra bootcampen som svært positive og nyttige både faglig og rekrutteringsmessig.
Studentene som deltok på bootcampene var spesielt fornøyd med bedriftsbesøkene, og at deltakelsen har gitt økt kunnskap om sjømatnæringen, økt interesse for det som skjer i sjømatnæringen og økt motivasjon for å jobbe i sjømatnæringen.

Studentene rangerte bedriftsbesøkene og samarbeidet med deltagere fra andre studieretninger høyest. Flere har også konkret tatt i bruk erfaringer fra bootcampen, i form av kontakt med nettverk de etablerte, videreføring av arbeidet med forretningsidéen de utviklet eller brukt sjømatnæringen som case i oppgaver eller lignende.

Noen har også jobbet, kortere eller lenger perioder, i sjømatnæringen og enkelte har kommentert at deltagelse på marin student-bootcamp i stor grad har vært medvirkende for at de har fått jobb i næringen. Flere har flyttet i forbindelse med dette, og i tillegg uttrykker godt over halvparten av deltagerne vilje til å flytte for å få ønsket jobb i næringen. Resultatene gir dessuten et bilde av at deltagerne deler opplevelsene fra bootcampen og anbefaler andre å delta, og slik sett er gode ambassadører for både tiltaket og sjømatnæringen.

Gjennom undersøkelsen gir de tidligere deltagerne inntrykk av å være gode kunnskapsspredere med tanke på å dele opplevelsene fra bootcampen med andre, særlig venner, medstudenter og lærere, og gjennom å oppfordre andre til å delta.

Ønsker mer kontakt med næringen

Studentene melder at det er behov for større oppfølging i etterkant av bootcampdeltakelsen, for å sikre videre tilknytning til næringen samt formidling av jobber og annen relevant informasjon.

Sett Sjøbein med flere bootcamper i 2017

-Evalueringen viser at bootcampene har fungert som en kunnskapsbro mellom studenter og næringsliv, akkurat slik som Nærings- og fiskeridepartementet ønsker.
Gjennom dette tiltaket kobler Sett Sjøbein ungdom, utdanning, arbeidsliv og sjømatnæringen sammen. Bootcampene har skapt stor velvilje blant engasjerte aktører i sjømatnæringen. Alle som blir spurt om å bidra stiller velvillig opp om de har mulighet til å vise seg frem for studentene. Mange bedrifter, forskningsinstitusjoner, organisasjoner i sjømatnæringen og også fiskeriministeren deltar i aktivitetene våre.

I tillegg til at studentene får mer kunnskap, og økt interesse for en karriere i sjømatnæringen får også næringen selv viktig innsikt i hvilken kompetanse studentene kan bidra med. Det er svært gledelig at studentene orienterer seg mot sjømatnæringen i sine videre studier, og at flere av studentene har blitt ansatt i sjømatbedrifter som et resultat av deltakelse på bootcampene er fantastisk.

I 2017 skal Sett Sjøbein arrangere to marine student-bootcamper på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Kortfilmer fra bootcamper som er gjennomført kan sees på Sett Sjøbeins Youtubekanal  her!

Rapporten fra Møreforskning Ålesund AS kan du laste ned her: her!

Om Sett Sjøbein:

Sett Sjøbein er et nasjonalt samarbeid for å synliggjøre muligheter i sjømatnæringen overfor ungdom. Ulike rekrutterings- og kompetansetiltak gjennomføres i henhold til årlige føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Sett Sjøbein finansieres av NFD og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Sett Sjøbein ble etablert i 2008.