Rådgiver

Ida er utdannet fiskerikandidat fra fiskerihøyskolen i Tromsø og jobber som rådgiver i Fiskeridirektoratet. Hun jobber grovt sett med tre hovedområder: akvakulturtilsyn, planarbeid og vannforvaltning.

Hva er bakgrunnen din?

Jeg har en Mastergrad i Fiskeri- og havbruksvitenskap (fiskerikandidat) fra fiskerihøyskolen i Tromsø. At det ble nettopp dette jeg valgte var i grunnen litt tilfeldig. Jeg ville delvis gjøre noe annet enn «alle andre», så mye av bakgrunnen for valget lå der. Dette studiet var for øvrig det eneste jeg søkte på. Etter Mastergraden studerte jeg i tillegg prosjektledelse, og så har jeg litt jus fra tidligere.

Etter studiene jobbet jeg i Finnmark fylkeskommune, med havbruksforvaltning. I praksis jobbet jeg innen samme fagfelt, bare at i min nåværende jobb har jeg en annen hatt på, eller jeg sitter på den andre siden av bordet, om du vil.

Jeg begynte å jobbe i Fiskeridirektoratet i januar 2014, og jobber nå blant annet med akvakulturtilsyn, det vil si at vi kontrollerer at næringa drives i henhold til akvakulturtillatelsen som er gitt av fylkeskommunen.

Etter at jeg begynte i direktoratet har jeg tatt mange yrkesrettede kurs, som for eksempel naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven, konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven, forvaltningsloven, offentligloven, akvakulturloven, akvakulturregisteret, GIS kartverktøy, IK- akvakultur og revisjonsteknikk.

Hvorfor valgte du akkurat dette yrket?

Utdanningen jeg har er veldig allsidig. Det er en bred utdanning med mange forskjellige fag. Dette viste seg å være gunstig etter at jeg var ferdig med å studere, og ville flytte tilbake til Vadsø. Jeg søkte da på det som var av ledige jobber, og fikk faktisk tilbud om alle jobbene jeg søkte på.

Siden jeg allerede jobbet ganske tett med fiskeridirektoratet i den forrige jobben min, kjente jeg til de som har den jobben jeg har i dag. Dermed kjente jeg også til de arbeidsoppgavene som er underlagt min stilling.

Det ble med andre ord ikke så mange overraskelser, men jeg måtte bli vant til å ta av meg tildelingshatten, og heller fokusere på tilsyn og kontroll av oppdrettsnæringa, og det var så definitivt en omstilling.

Hva er de viktigste arbeidsoppgavene dine?

Jeg jobber med grovt sett med tre hovedområder, nemlig akvakulturtilsyn, planarbeid og vannforvaltning.

Akvakulturtilsyn handler om å kontrollere at oppdrettet drives i henhold til regelverket – vi drar blant annet på revisjon. I tillegg gir vi forsvarlige faglige råd for å sikre at næringen drives bærekraftig i samspill med andre interesser, eks. uttalelser i forbindelse med tildeling av tillatelser. Når det gjelder plan jobber vi tett sammen med kommuner, fylkeskommunen og andre etater. Dette er et arbeide som munner ut i for eksempel kommuneplaner, kystsoneplaner, fylkesplaner, marine verneplaner og lignende. Vi i direktoratet kommer med uttalelser når slike prosesser skal startes. For eksempel hvis en kommune skal bygge ny havn og må dumpe masser i sjøen, så må vi uttale oss med tanke på fiskeri- og oppdrettsnæringa.

Vannforvaltning er mer komplekst: men handler om å sørge for at vannmiljøet forvaltes på en bærekraftig måte. Det settes miljømål for alt vann, både i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. For å sikre miljøtilstanden i vannet, iverksettes det tiltak for å forebygge, forbedre eller gjenopprette tilstanden der det er nødvendig.

Jeg trives aller best med oppgaver som varierer i innhold og form, og som innebærer en viss fleksibilitet. Det er da jeg føler at jeg får anvendt og utviklet kompetansen min. Jeg synes også selvstendighet er viktig i arbeidet, der jeg har mulighet til å ta selvstendige avgjørelser og beslutninger. I jobben min er det en god blanding av å være ute på anlegg og inne på kontoret, jeg får brukt kompetansen min, og jeg har mye ansvar og stor grad av selvstendighet.

Miljøet på kontoret er godt. De jeg jobber tettest med opplever jeg som veldig engasjerte og faglig dyktige kolleger med godt humør. Det er «høyt under taket» og en god arbeidskultur. Aldersspennet er forholdsvis stort, hvor de fleste er godt voksne, og noen få er ferske. Vi er et ganske stort kontor sammenlignet med de andre kontorene i Finnmark.

Hvor fikk du selv høre om jobben?

Siden jeg jobbet så tett med direktoratet når jeg var ansatt i fylkeskommunen, fikk jeg høre om den ledige stillingen direkte via direktoratet. Den ble også lagt ut på lokalavisa og NAV sine jobbsider.

Hva er ditt råd til andre som har lyst på samme jobb som deg?

For det første må du ha lyst på en varierende arbeidshverdag. Jeg sitter mest på kontor, men plutselig er det en rømming og da må vi rykke ut, eller så skal vi på internkontroll eller revisjon på oppdrettsanlegg.

Selv om jeg for det meste jobber med akvakulturtilsyn, planarbeid og vannforvaltning, må man være åpen for å jobbe med helt andre oppgaver innimellom. Da må man av og til ut av komfortsonen og ta fatt på ting man kanskje ikke har så mye erfaring med fra tidligere. Men da lærer man hele tiden nye ting og får økt kompetansen. Fiskeridirektoratet region Finnmark har eksempelvis sekretariatsfunksjon for Fjordfiskenemnda og der har jeg vært litt involvert. Du må også være litt over gjennomsnittet glad i fiskeri- og havbruksforvaltning og jussen rundt det.

Ida Holsbø, Rådgiver, Fiskeridirektoratet avd. Finnmark