Jurist/rådgiver

Sturla Roald er Rådgiver/Jurist i «Fiskebåt» som er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for den norske havfiskeflåten. Den havgående flåten har de siste årene gjennomgående fisket for over 10 milliarder kroner årlig, noe som utgjør omtrent 70% av førstehåndsverdien av norsk villfanget fisk.

Hva er bakgrunnen din?

-Jeg har en Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen og et Årsstudium i Økonomi og ledelse. Jeg har alltid likt meg på havet og mens jeg var student jobbet jeg på en torsketråler hver sommerferie i 6 år. I forbindelse med at jeg var fisker gjennomførte jeg også et kurs som alle fiskere må ta, Sikkerhetskurs for fiskere. Førstegangstjenesten min tok jeg som vernepliktig jurist i Forsvarsdepartementet, og jeg var rådgiver samme sted i litt over ett år før jeg ble ansatt i Fiskebåt høsten 2012.

Hvorfor valgte du akkurat dette yrket?

Jeg visste at det fantes mange stillinger i sjømatnæringen der det kreves juridisk kompetanse, både innenfor de store sjømatbedriftene, i organisasjonene og hos fiskerimyndighetene.

-Jeg har vokst opp i en familie hvor fiskerinæringen har stått sentralt, og jeg har alltid vært interessert i spesielt villfisknæringen. Jeg er jo også interessert i lover og regler så jeg ønsket å jobbe med juridiske utfordringer for fiskerinæringen.

Hva er de viktigste arbeidsoppgavene dine?

-Noen av de viktigste arbeidsoppgavene mine er å bistå organisasjonens medlemmer løpende med avklaringer, og følge opp saker overfor den offentlige forvaltning.- Selv om henvendelsene i all hovedsak gjelder rederidriften er henvendelsene veldig varierte og jeg komme borti mye forskjellig. Ingen dager er like.

Fiskerne fisker på fellesskapets ressurser, og møtes med et omfattende og komplisert regelverk som skal ta hensyn til mange forhold. Som interesseorganisasjon er det sentralt for oss å medvirke til at rammevilkårene for næringen samtidig er stabile og legger til rette for lønnsom drift.

– Mye av utviklingen i næringen starter med at fiskerne opplever et problem eller ser nye muligheter. Så utfordres vi i organisasjonene til å følge opp dette til beste for næringsaktørene. Det er spennende å være med på å utvikle næringen. Vi sitter tett på viktige beslutninger, og jeg trives med å se resultat av jobben vi gjør.

-Andre viktige arbeidsoppgaver jeg har er å delta i oppfølgningene av Fiskebåts rolle som tariffpart, samt følge opp høringssaker og annet regelverksarbeid. I tillegg kommer naturligvis organisasjonsarbeidet der jeg blant annet bidrar til å tilrettelegge praktisk og faglig innhold i møter og konferanser.

Er det noe som er annerledes enn du forestilte deg?

Villfisknæringen er mye større enn det som var inntrykket før jeg begynte i jobben. Vi har dyktige redere (fartøyeiere) som spiller inn problemstillinger som vi i organisasjonen får bidra til å løse og det er spennende å være en del av denne prosessen. Jeg ble også overrasket over hvor handlekraftige og løsningsorienterte rederiene er. Dette er en kunnskapsbasert næring, -det er mye å sette seg inn i, og jeg lærer noe nytt hele tiden. Det er interessant og faglig utfordrende og kjekt på samme tid.

Hvordan er miljøet på arbeidsplassen?

– Veldig bra. Jeg har erfarne kollegaer som er interessert i å lære bort av sin kunnskap, og det er en absolutt forutsetning i denne jobben. Fiskebåt er også en del av Norges Fiskarlag som har egen juridisk avdeling, så selv om jeg jobber i Fiskebåt, så har jeg et tett samarbeid med Fiskarlagets advokat.

Fiskeriregelverket er omfattende, komplisert og i stadig endring. Mange av de faste prosessene gjennom kvoteåret (internasjonale forhandlinger, reguleringsmøte, fastsettelse av forskrifter) følger et mønster som det tar tid å bli kjent med. Det vil være tungt å skulle sette seg inn i dette og forstå sammenhengene på egenhånd. Også i andre saker, for eksempel når det oppstår praktiske utfordringer i forbindelse med fisket, er erfaring fra tidligere år viktig. Næringen er syklisk og mange av situasjonene som oppstår har oppstått og blitt håndtert tidligere. Denne kunnskapen har ikke man som nyansatt.

Har du noen gode råd til andre som har lyst på samme jobb som deg?

I min jobb må du være interessert i fiskerinæringen. Arbeidsdagen blir det du gjør den til selv, -du må ta ansvar og initiativ og bry deg.

For min egen del må jeg si at den (beskjedne) erfaringen jeg har fra fisket har vært viktig. Det er tross alt det som skjer på havet som er grunnlaget for verdiskapningen i villfisknæringen. Grunnleggende kunnskap om fiskeryrket er viktig når temaet er tariff, men også ellers når en jobber i en organisasjon med målsetning om å sikre gode og stabile rammevilkår for flåten.